skonatkuj się z nami

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla formularza kontaktowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO –informujemy Panią/Pana, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Marian Widera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Widera&Widera Kancelaria Radców Prawnych Marian Widera z siedzibą w Katowicach
, biuro: ul. Świętego Jana 10,
40-012 Katowice, NIP: 6341502875, REGON: 240081900. Dane kontaktowe: marian@widera-kancelaria.pl, tel. kom.: + 48 601957856.

Jakie dane zbieramy?

Podczas kontaktu przez formularz kontaktowy przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe imię oraz numer telefonu lub adres e-mail.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w nim pytanie, na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji
z użytkownikami strony.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny, to skontaktujemy się z Tobą, dzwoniąc na podany w formularzu numer telefonu.

Jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, to skontaktujemy się z Tobą, pisząc na podany w formularzu adres e-mail.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obsługi zapytania uzasadniony jego rodzajem (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej, ich sprostowania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: marian@widera-kancelaria.pl

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie są profilowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów Kancelarii

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO –informujemy Państwa, iż administratorem Państwa danych osobowych jest
Marian Widera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Widera&Widera Kancelaria Radców Prawnych Marian Widera z siedzibą w Katowicach
, biuro: ul. Świętego Jana 10,
40-012 Katowice, NIP: 6341502875, REGON: 240081900. Dane kontaktowe: marian@widera-kancelaria.pl

Przetwarzamy Państwa dane w celach:

  • wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej (np. udzielenia porady prawnej lub poprowadzenia w Państwa imieniu sprawy sądowej) objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem/umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wystawienia dokumentów księgowych i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych
    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie
    6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu naszego klienta polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych od naszych klientów, jak np. dane świadków (podstawowe dane indentyfikacyjne, dane kontaktowe).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są organy i podmioty publiczne, osoby upoważnione, podmioty którym zlecamy wykonanie czynności tj. pełnomocnicy substytucyjni, aplikanci upoważnieni do reprezentacji w sprawie, podmioty wykonujące czynności księgowe, podmiot dostarczający usługi hostingowe.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej, ich sprostowania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: marian@widera-kancelaria.pl

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi nam zawarcie umowy i wykonanie świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie są profilowane.